Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu prezentacji dopasowanych dla Ciebie treści. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej

Regulamin

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługi świadczone są bez ograniczeń terytorialnych i zgodnie z ograniczeniami czasowymi wskazanymi w Cenniku lub/i Aplikacji.
 3. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 30 października 2019 r.
 5. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator Danych / Usługodawca - Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-203), ul. Legnicka 59A/B21 POLSKA, NIP: 8992780056, REGON: 363252447, KRS 0000612529, e-mail: contact@kodilla.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 120 000 zł, wpłaconym w całości,
  2. Bootcamp – kurs z danej specjalności, dostępny na zasadach określonych w Informatorze i Cenniku, którego zakończenie potwierdzane jest zaświadczeniem (pod warunkiem, że Bootcamp został zaliczony przez Użytkownika),
  3. Regulamin – niniejszy dokument,
  4. Serwis - https://kodilla.com,
  5. Aplikacja – program komputerowy dostępny poprzez Internet, działający po zalogowaniu do Serwisu,
  6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
  7. E-book – publikacja elektroniczna, zapisana w odpowiednim formacie, możliwym do odczytania za pomocą komputerów, telefonów komórkowych czy też innych przystosowanych do tego urządzeń elektronicznych. E-booki składają się z tekstu, obrazów lub też połączenia obydwu elementów,
  8. Treści E-booka – wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, z których składa się E-book,
  9. Umowa – umowa o świadczenie Usługi bezpłatnej albo płatnej zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
  10. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą,
  11. Wydawca – instytucja za której pieniądze przygotowywany, opracowywany, a następnie publikowany jest e-book. W tym przypadku Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
  12. Osoba prywatna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument),
  13. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca,
  14. Użytkownik – Osoba prywatna albo Firma,
  15. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu,
  16. Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w Aplikacji i późniejsze korzystanie z Usług przez Użytkownika,
  17. Login – adres e-mail Użytkownika,
  18. Hasło – ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,
  19. Mentor – osoba wskazana przez Usługodawcę, która może stanowić wsparcie merytoryczne dla Użytkownika w trakcie korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie,
  20. Potencjalny Pracodawca – podmiot, z którym współpracuje Usługodawca, którego usługi lub towary są prezentowane w ramach Serwisu lub Aplikacji, w tym w czasie korzystania z Usług przez Użytkownika w zakresie i celu zgodnym z udzieloną zgodą przez Użytkownika,
  21. Partner - Użytkownik, który bierze dobrowolnie udział w programie partnerskim opisanym w §7 Regulaminu,
  22. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Serwis lub/i Aplikacja, będące własnością Usługodawcy,
  23. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności,
  24. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie lub/i Aplikacji, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu,
  25. Informator – dokument, który stanowi podsumowanie zasad świadczenia (np. zakres merytoryczny, sposób prowadzenia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania) wybranej przez Użytkownika Usługi,
  26. Okres Rozliczeniowy – okres, będący podstawą rozliczania Usług,
  27. Opłata – jednorazowa opłata za dostęp w Okresie Rozliczeniowym do płatnej Usługi zgodna z Regulaminem i Ceną podaną na stronie,
  28. Opłata Ratalna – opłata miesięczna lub inna cykliczna za dostęp do płatnych Usług w Okresie Rozliczeniowym na zasadach określonych w Regulaminie,
  29. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny operator:
   • Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay) z siedzibą w Poznaniu (61-894), przy placu Andersa 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5 494 980 PLN wpłaconym w całości - regulamin dostępny pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf albo
   • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)- regulamin dostępny pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL albo
   • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 - regulamin dostępny pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy albo
   • Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 40562, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 520.000.000,00 zł, REGON: 012736938, NIP: 527-20-46-102 – zasady udzielania e-rat dostępne są pod adresem: https://www.santanderconsumer.pl/jesli-masz-juz/kredyt-na-zakup-towarow-i-uslug/pytania-i-odpowiedzi/.
   • Operator płatności - Ministerstwo Rozwoju lub inny podmiot, który wypłaca środki w ramach funduszu pożyczkowego na kształcenie (np. OPEN, Inwestuj w Rozwój).
  30. VAT MOSS – system, do którego został zgłoszony Usługodawca,
  31. Materiały – utwory/dzieła autorskie, o których mowa w Konwencji Berneńskiej i Porozumienia TRIPS chronione na mocy implementacji poprzez ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231. z późn. zm.) - uprawnionym do rozporządzania jest Usługodawca,
  32. Program komputerowy – ochrona przysługuje na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych z dnia 23 kwietnia 2009r. oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa - uprawnionym do rozporządzania jest Usługodawca),
  33. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
  34. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni,
  35. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe,
  36. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika,
  37. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,
  38. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika,
  39. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail),
  40. Doradca ds. HR - osoba z zespołu Usługodawcy, która komunikuje się z Użytkownikiem.
  41. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  §2
  Wymagania techniczne

  1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, z włączoną obsługą cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej Google Chrome w najnowszej stabilnej wersji.
  2. Do prawidłowego działania Aplikacji, w tym Usług, wymagane jest korzystanie z urządzenia, wolnego od wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania, z systemem Microsoft Windows w wersji nie niższej niż 10 lub z systemem MacOS w wersji co najmniej 10.12. o rozdzielczości poziomej ekranu nie mniejszej niż 1200 pikseli, posiadające minimum 4GB RAM, procesor graficzny (GPU) – minimum 512 MB ze wsparciem OpenGL (optymalnie 1024 MB ze wsparciem OpenGL), procesor o nie mniejszych parametrach obliczeniowych niż procesor Intel i3 (4 rdzenie) i pamięć operacyjna wolna w komputerze nie mniej niż 30%, podłączonego do sieci Internet oraz z włączoną obsługą plików cookies oraz języka JavaScript w przeglądarce internetowej. Wymagane jest także posiadanie łącza internetowego o przepustowości co najmniej 5 MBit, gdzie dostępny transfer w momencie korzystania z Aplikacji, w tym Usług powinien być wolny w co najmniej 50%. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszej stabilnej wersji przeglądarki Google Chrome. W przypadku korzystania przez Użytkownika z innej lub starszej, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji. W przeglądarkach nie mogą być zainstalowane rozszerzenia, które mogą negatywnie wpływać na działanie Serwisu, Aplikacji czy Usług.
  3. Do prawidłowego udziału w rozmowach z Mentorem i Doradcą HR wymagane jest korzystanie z urządzenia z podłączeniem do Internetu, wyposażonego w kamerę, mikrofon, głośniki albo słuchawki i spełniającego wymagania techniczne platformy, za pośrednictwem której prowadzona jest rozmowa.
  4. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone są przez Usługodawcę drogą elektroniczną przez adres e-mail: support@kodilla.com. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest niezwłocznie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce/ https://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Poland ) w godzinach 09.00 – 19.00. Rozpatrzenie niektórych spraw może zająć więcej niż 1 dzień.
  5. Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie użytkowania jakichkolwiek usług poza tymi, które oferuje za pośrednictwem Serwisu lub/i Aplikacji.

  §3
  Rejestracja i logowanie

  1. Rejestracja w Aplikacji i późniejsze logowanie możliwe jest poprzez podanie adresu e-mail (Login) i Hasła albo poprzez integrację ze swoim kontem na Facebook albo Google+.
  2. Rejestracja za pomocą podania adresu e-mail wymaga aktywacji Konta, która następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli w skrzynce odbiorczej nie ma wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym, należy sprawdzić folder Spam. Jeżeli link nie zostanie kliknięty w ciągu 48 godzin należy wejść na stronę logowania i kliknąć opcję „Nie pamiętasz hasła?" oraz podać swój Login (adres e-mail). Na adres e-mail zostanie wysłany link do zmiany hasła. Link ważny jest 48 godzin. Po zalogowaniu w Aplikacji możliwe jest korzystanie z płatnych Usług zgodnie z podanymi cenami
  3. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, adresu e-mail, co do którego ma prawo się posługiwać.
  4. Loginem w Serwisie jest adres e-mail podany na etapie Rejestracji i na późniejszym etapie nie można go zmienić (Notyfikacje przychodzą także na ten adres e-mail).

  §4
  Zakres i rodzaj świadczonych Usług

  1. Usługodawca oferuje dostęp do Usług za pośrednictwem Aplikacji.
  2. Opis funkcjonalności każdej Usługi oraz limity parametrów dostępu do materiałów i ceny zostały określone szczegółowo na stronie Kursu i w Informatorze danej Usługi, które wiążą zarówno Użytkownika jak i Usługodawcę.
  3. Usługi bezpłatne obejmują Rejestrację, korzystanie z Konta, kursów samodzielnych, możliwość uczestniczenia w webinarach i uzupełnienia profilu Użytkownika oraz inne świadczone na podstawie odrębnych regulaminów. Uczestniczenie w webinarze nie wymaga Rejestracji, ale wymaga pozostawienia swoich danych kontaktowych i zapisania się na newsletter.
  4. Warunkiem korzystania z Usług płatnych jest Rejestracja, aktywacja Konta w przypadku rejestracji e-mailem, wypełnienie formularza zakupu, wniesienie Opłaty lub/i terminowe wnoszenie Opłat Ratalnych.
  5. Usługa Bootcamp polega na rozpoczynaniu nowej lekcji co tydzień przez okres zgodny z Informatorem, dostępności indywidualnego Mentora dla Użytkownika na cały okres trwania kursu, dostępności obsługi (tzw. support) do wsparcia Użytkownika na cały okres trwania kursu, dostępności Doradcy HR na cały okres trwania kursu lub dostępności innych podmiotów jeżeli jest to określone w Informatorze.
  6. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Bootcamp w ciągu pierwszych 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi, po upływie tego okresu nie można zrezygnować z kursu. Użytkownik na własne ryzyko i odpowiedzialność może nie kontynuować kursu, ale Usługodawca zobowiązany jest umożliwić Użytkownikowi przez cały okres trwania kursu dostęp do zasobów oraz podmiotów określonych w ust. 6 powyżej.
  7. W trakcie trwania szkolenia nie ma możliwości zawieszenia kursu. Użytkownik na własne ryzyko i odpowiedzialność może nie realizować materiału w terminie, co może skutkować zaległościami, które uniemożliwią realizację kursu na poziomie umożliwiającym otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, jeśli materiał nie zostanie zaliczony w terminie.
  8. Zasady konsultacji z Mentorem w ramach szkoleń określone są w Informatorze oraz dostępne są po zalogowaniu. Każda konsultacja ma charakter indywidualny. Użytkownik jest świadomy, że z chwilą zakupu przez niego Bootcampa Usługodawca rezerwuje czas Mentora oraz innych osób określonych na potrzeby jak najlepszego prowadzenia kursu dla Użytkownika.
  9. Prezentacja profilu Użytkownika częściowo wypełniana jest przez Użytkownika, a częściowo automatycznie na podstawie odnotowania przez Aplikację ukończenia kursu lub/i szkolenia itp.
  10. Usługi różnią się od siebie względem wersji językowej. Wiąże się to z dostosowaniem Usług do realiów panujących na danym rynku pracy.

  §5
  Czas trwania Umowy

  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i trwa przez czas nieoznaczony do momentu usunięcia Konta. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem Umowy. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, że jeżeli jednak Użytkownik zakupił dostęp do płatnej Usługi, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia, tj. następuje z końcem upływu Okresu Rozliczeniowego płatnej Usługi.
  2. Przez cały czas trwania Umowy, Użytkownik może kupować dostęp do Usług płatnych. Zakup płatnej Usługi powoduje zawarcie odrębnej Umowy o świadczenie dostępu do płatnej Usługi.
  3. Użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni od rozpoczęcia świadczenia dostępu do płatnej Usługi odstąpić od Umowy o jej świadczenie bez podania przyczyny. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: support@kodilla.com posługując się swoim Loginem. Użytkownik może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę i usunąć Konto Użytkownikowi w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego przy pomocy systemu teleinformatycznego przez Usługodawcę w przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika lub/i rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności jeśli naruszenie ma charakter powtarzalny lub/i w dowolnym czasie jeśli Użytkownik nie ma zakupionego dostępu do płatnej Usługi.

  §6
  Opłaty

  1. Okres Rozliczeniowy dla każdej Usługi podany jest na etapie składania zamówienia oraz w e-mailu podsumowującym zakup. Okres Rozliczeniowy obejmuje okres od zakupu płatnej Usługi do momentu zakończenia jej świadczenia przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca dopuszcza następujące możliwości wnoszenia Opłat przez Użytkownika za dostęp do płatnych Usług w jednym Okresie Rozliczeniowym:
   1. Płatność jednorazowa – płatna z góry za wskazany Okres Rozliczeniowy, dokonywana za pomocą Zewnętrznego Kanału Płatności przelewem albo kartą (DotPay, PayU albo PayPal) lub
   2. Raty Santander – płatność podzielona na ilość rat wraz z oprocentowaniem 0% wskazanych na etapie zamawiania płatnej Usługi, dokonywana na podstawie udzielonego kredytu na wniosek Użytkownika przez Zewnętrzny Kanał Płatności - Santander Consumer Bank S.A. Zakup płatnej Usługi w oparciu o Raty Santander rozpoczyna się z momentem udzielenia kredytu.
   3. Raty Kodilla – płatność podzielona za wskazany Okres Rozliczeniowy, dokonywana za pomocą Zewnętrznego Kanału Płatności przelewem albo kartą (DotPay albo PayPal).
   4. Raty PayU - płatność podzielona na ilość rat wraz z oprocentowaniem wskazanym na etapie zamawiania płatnej Usługi, dokonywana na podstawie udzielonego kredytu na wniosek Użytkownika przez Zewnętrzny Kanał Płatności - PayU, gdzie podmiotem udzielającym pożyczki ratalnej jest jeden z partnerów PayU: Alior Bank S.A., mBank S.A., Kreditech Polska Sp. z o.o. lub AS INBANK S.A. Zakup płatnej Usługi w oparciu o Raty PayU rozpoczyna się z momentem udzielenia kredytu.
   5. Program Inwestuj w Rozwój - płatność podzielona na ilość rat wskazanych na etapie zamawiania płatnej Usługi, dokonywana na podstawie udzielonej pożyczki z możliwością umorzenia na wniosek Użytkownika przez Zewnętrzny Kanał Płatności - operatora programu Inwestuj w Rozwój Fundację Fundusz Współpracy. Zakup płatnej Usługi w oparciu o Rządowy program Inwestuj w Rozwój rozpoczyna się z momentem wypłacenia środków przez Operatora lub w przypadku braku wpłaty przez Operatora z momentem opłacenia pierwszego miesiąca nauki przez Użytkownika. Po wpłacie środków przez Operatora Użytkownikowi dokonuje się zwrotu nadwyżki zapłaconej kwoty.
   6. Program OPEN - płatność podzielona na ilość rat wskazanych na etapie zamawiania płatnej Usługi, dokonywana na podstawie udzielonej pożyczki z możliwością umorzenia na wniosek Użytkownika przez Zewnętrzny Kanał Płatności - operatora projektu OPEN Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. Zakup płatnej Usługi w oparciu o Program OPEN rozpoczyna się z momentem wypłacenia środków przez Operatora lub w przypadku braku wpłaty przez Operatora z momentem opłacenia pierwszego miesiąca nauki przez Użytkownika. Po wpłacie środków przez Operatora Użytkownikowi dokonuje się zwrotu nadwyżki zapłaconej kwoty.
  3. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur lub/i innych dokumentów księgowych drogą elektroniczną.
  4. Niektóre banki mogą pobierać opłatę/prowizję przy płatności kartowej i doliczyć ją zgodnie z obowiązującym własnym cennikiem co jest niezależne od Usługodawcy. Prosimy o zapoznanie się z zasadami dokonywania rozliczeń, w szczególności międzynarodowych, obowiązującymi w swoim banku.
  5. Użytkownik może zapłacić za płatne Usługi wyłącznie w walucie jaka mu się wyświetla. Waluta ta obowiązuje przez cały czas trwania Umowy o świadczenie dostępu do płatnej Usługi.
  6. Użytkownik nie może zmienić waluty w ramach Konta. Jeżeli Użytkownik chce zmienić walutę wymagane jest założenie nowego Konta, które uwzględnia walutę jaka go interesuje.
  7. Wnoszenie Opłat w wariancie opisanym w ust. 2 lit. e. i f. jest możliwe wyłącznie przez czas obowiązywania rządowych programów OPEN oraz Inwestuj w Rozwój. Usługodawca nie gwarantuje możliwości wnoszenia Opłat w tych wariantach, jeżeli zmian w warunkach finansowania dokonają właściwe organy finansujące.

  §7
  Program Partnerski

  1. Użytkownik zostaje Partnerem w momencie gdy wygeneruje kody na zniżki do wykorzystania przy zakupie płatnych Usług przez jego znajomych.
  2. Liczba kodów do wykorzystania, ich wartość, ważność i limity jest zróżnicowana i widoczna jest w Aplikacji. Prosimy o kliknięcie zakładki "Program Partnerski".
  3. Użytkownik może sprawdzić ilu znajomych wykorzystało polecane przez niego kody oraz jakie benefity w związku z tym mu przysługują. Skorzystanie z benefitów jest dobrowolne. Partnerzy, którzy są Osobami prywatnymi mogą wyłącznie otrzymać od Usługodawcy specjalnie przygotowane dla nich zniżki do wykorzystania na zakup płatnych Usług w Aplikacji. Firmy mogą wymienić benefity na ich równowartość w walucie jaką podaje Usługodawca o ile jest dostępna taka opcja. W takim wypadku płatność dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT doręczonej Usługodawcy, przelewem na rachunek bankowy Firmy w terminie 30 dni.
  4. Użytkownik nie może wykorzystywać kodów, w tym ich rozpowszechniać w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszeniem Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest w tym zakresie przestrzegać praw i obowiązków, o których mowa w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności zakazu jakiegokolwiek reklamowania w sposób naruszający prawo zniżek do wykorzystania, składania obietnic niezgodnych z ofertą Usługodawcy albo naruszających wizerunek lub/i dobre imię Usługodawcy czy oferowania lub/i przyznawania jakichkolwiek korzyści materialnych lub/i osobistych za skorzystanie ze zniżek.

  §8
  Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. zarządzania swoim Kontem
   2. korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji, w tym Usług zgodnie z Regulaminem,
   3. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
   4. wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie, w tym odstąpienia od Umowy.
  2. Użytkownik zobowiązuje się:
   1. posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich),
   2. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji, w tym Usług,
   3. nie korzystać z Serwisu lub/i Aplikacji w sposób zakłócający funkcjonowanie Usług,
   4. nie korzystać z Serwisu lub/i Aplikacji, w tym Usług w sposób naruszający prawo,
   5. korzystać z Serwisu lub/i Aplikacji, w tym Usług zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się, w szczególności prowadzenia profilu w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona). Nie wolno dodawać żadnych niepełnych, fałszywych lub niedokładnych informacji o sobie ani żadnych informacji o jakiejkolwiek innej osobie, podszywać się pod żadną osobę ani wprowadzać w błąd co do tożsamości lub powiązań z jakąkolwiek osobą lub organizacją ani nie dodawać żadnych informacji, które mogą wprowadzić w błąd jakąkolwiek osobę. Działania Użytkownika nie mogą obejmować żadnych działań komercyjnych i zobowiązujesz się nie dodawać żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, anulujących botów ani innych programów komputerowych, które są lub/i mają na celu uszkodzenie, szkodliwą ingerencję, przechwycenie lub zawłaszczenie dowolnego systemu, danych lub danych osobowych,
   6. aktualizować dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
   7. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
   8. każdorazowo wraz z dodaniem danych do profilu jak i utworzenia materiału w Aplikacji udzielić licencji Usługodawcy, o której mowa w §15 ust. 5 Regulaminu,
   9. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników, które nie są zarządzane przez Użytkownika (np. poprzez łamanie Haseł),
   10. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
   11. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
   12. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
   13. wnosić terminowo Opłaty za płatne Usługi.
  3. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi nie mogą być przeniesione na innych Użytkowników lub/i osoby trzecie. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
  4. W ramach Bootcamp zabronione jest używanie oprogramowania / skryptów nieautoryzowanych przez Mentora, w szczególności tych, które zakłócają lub/i w jakikolwiek sposób powodują automatyczne korzystanie z Usług, w tym takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie itd.

  §9
  Prawa i obowiązki Usługodawcy

  1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto Użytkownika i zgromadzone na nim informacje za wyjątkiem gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne.
  2. Usługodawca ma prawo do:
   1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Aplikacji lub ważnych powiadomieniach związanych z Aplikacją,
   2. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, za pomocą newslettera lub/i Notyfikacji o ofercie produktowej lub/i możliwościach oferowanych przez Potencjalnych Pracodawców,
   3. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Aplikacji, w tym Usług oraz działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego,
   4. badania sposobu korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających udoskonalać Usługi funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.),
   5. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usług, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,
   6. wykorzystania danych Użytkownika dodanych do profilu w ramach udzielanej przez Użytkownika licencji, o której mowa w §15 ust. 5 Regulaminu,
   7. korzystania z danych Użytkownika dodanych do profilu w celu udostępnienia ich do Potencjalnych Pracodawców albo do wyświetlania wirtualnego CV,
   8. usunięcia Konta zgodnie z Regulaminem.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.
  4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu lub/i Aplikacji, w tym Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
  5. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

  §10
  Odpowiedzialność

  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu lub/i Aplikacji, w tym Usług.
  2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Aplikacji przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:
   1. stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet,
   2. unikanie korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu, niezapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
   3. niezapisywanie Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej,
   4. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
   5. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin" ; „qwerty" „nazwa firmy" etc.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika,
   2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
   3. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji, w tym Usług,
   4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
   5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Aplikacji,
   6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował Konto albo usunął Konto,
   7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
   8. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
   9. płatności realizowane w ramach Zewnętrznego Kanału Płatności i sposób przetwarzania danych, w tym danych osobowych przez Zewnętrzny Kanał Płatności,
   10. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
   11. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron,
   12. zmiany w warunkach udzielania lub finansowania rządowych programów wprowadzone przez właściwe organy lub zamknięcie rządowych programów, na podstawie których możliwe jest wnoszenie Opłat za dostęp do płatnych Usług.
  4. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu lub/i Aplikacji, w tym Usług. Usługodawca nie gwarantuje znalezienia pracy ani tego, że Użytkownik nabędzie umiejętności wystarczające do znalezienia pracy.
  5. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie dane, w tym dane osobowe dodaje.
  6. Zewnętrzny Kanał Płatności odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania Opłat i odpowiednio Opłat Ratalnych.
  7. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz nakaże usunięcie danych lub/i zablokuje Konto albo w ostateczności usunie Konto. Usługodawca w tym celu kieruje się przepisami prawa i procedurą blokowania zgłoszonego naruszenia (ang. notice and take down), która go obowiązuje przepisami prawa.
  8. Usługodawca jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody jak i utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Umowy do wysokości Opłat uiszczonych przez Użytkownika (w przypadku konsumentów o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej). Firma zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń przewyższających tę wartość.

  §11
  Reklamacje

  1. Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną do pomocy technicznej. W zgłoszeniu należy wskazać:
   1. Login
   2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
   3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
   4. jeżeli reklamacja dotyczy błędu w fakturze, prosimy o podanie jej numeru.
  2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
  3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. Wniesienie reklamacji nie wpływa na bieg Okresu Rozliczeniowego ani świadczenie Usług.

  §12
  Blokada Konta

  Usługodawca uprawniony jest w trakcie trwania Umowy do zablokowania Konta w przypadku braku odnotowania wniesienia Opłaty lub/i w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika (zwłaszcza w przypadku o którym mowa w §10 ust. 7 Regulaminu). Blokada Konta trwa do czasu wyjaśnienia sprawy. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

  §13
  Usunięcie konta

  1. Konto może zostać usunięte na skutek wypowiedzenia i skutecznego rozwiązania Umowy na zasadach określonych w §5 Regulaminu albo w sytuacji gdy Usługodawca odkryje, że doszło do sytuacji, o której mowa w §8 ust. 3 Regulaminu albo jeżeli upłynęło 90 dni od Rejestracji i Użytkownik nie dokonał aktywacji Konta albo jeżeli Użytkownik uchyla się od wniesienia Opłaty przez okres dłuższy niż dostęp do płatnej Usługi.
  2. Usunięcie Konta powoduje dla Użytkownika utratę wszelkich danych, w tym danych osobowych, zapisanej historii odbytych kursów lub/i szkoleń, niewykorzystanych benefitów itp. oraz utratę wirtualnego profilu.

  §14
  Ochrona Danych Osobowych

  1. Administrator Danych szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie Rejestracji, logowania, korzystania z Aplikacji, w tym Usług (SSL).
  2. Dane osobowe lub/i dane kartowe potrzebne do wnoszenia Opłat zapisywane są w systemie informatycznym dedykowanym przez Zewnętrzny Kanał Płatności. Na potrzeby rozliczeń w Aplikacji mogą być zapisywane faktury lub/ inne dokumenty księgowe.
  3. Zewnętrzny Kanał Płatności wymaga wprowadzenia niezbędnych danych kartowych albo danych do konta. Dane te nie są przetwarzane przez Usługodawcę. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Unii Europejskiej,
   2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być za zgodą w zakresie i celu niezbędnym do wysyłania newslettera zawierającego informacje handlowe.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Szczegółowe informacje na temat prywatności znajdują się w Polityce Prywatności.
  6. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
   1. rozwiązania Umowy,
   2. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
   3. po upływie okresu na ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.
  8. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
  9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub/i na podstawie zgody Użytkownika.
  10. Usługodawca przetwarza takie dane jak: adres IP, strefa czasowa, geolokalizacja, historia odwiedzanych podstron w Serwisie, dane przeglądarki zgodnie z Polityką Prywatności, a w przypadku dokonywanych Opłat dodatkowo: nazwa i adres banku oraz kwota, waluta, data i godzina transakcji.
  11. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika takie jak: e-mail, imię i nazwisko, telefon, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, kraj, szkoła, hobby, płeć, data urodzenia, miasto, wizerunek i inne dane jakie Użytkownik uzupełni w profilu lub w związku z realizacją danej Usługi (np. na potrzeby wystawienia zaświadczenia o ukończeniu Bootcampa).

  §15
  Prawa własności intelektualnej

  1. Wszelkie prawa do Serwisu, Aplikacji, oraz zawartości Usług należą do Usługodawcy.
  2. Zabrania się korzystania z Serwisu lub/i Aplikacji, w tym materiałów Usług w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
  3. Oznaczenie "Kodilla" w formie słownej oraz graficznej identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. "Kodilla" jest nazwą handlową Usługodawcy.
  4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Serwisu, Aplikacji, Usług, w tym w szczególności jako zrzuty ekranu. Nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych. Zabronione jest także wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja zawartości Serwisu, Aplikacji jak i Usług, w tym tworzenie dzieł zależnych wykorzystywanych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
  5. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo danych za pośrednictwem Aplikacji, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Umowy i 10 lat po usunięciu Konta, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia Usługi:
   1. wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
   2. trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
   3. publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
   4. publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,
   5. usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.

  §16
  Prawa własności intelektualnej E-book

  1. Każdy udostępniony E-book oraz wszelkie jego treści (teksty, zdjęcia, grafiki), zwane dalej "Treściami", są chronione prawem autorskim zgodnie z polskim prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
  2. Wydawca E-booka, zwany dalej "Wydawcą", udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z Treści zawartych w niniejszym Ebooku, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej klauzuli.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie publikować, nie transmitować, nie udostępniać publicznie, nie modyfikować ani nie tworzyć utworów zależnych od Treści E-booka bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
  4. Zakaz kopiowania obejmuje zarówno kopie całych Treści, jak i ich fragmenty, bez względu na sposób reprodukcji (analogowy, cyfrowy, elektroniczny itp.).
  5. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Treści E-booka w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz z zasadami etyki.
  6. Wydawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków prawnych przewidzianych w polskim prawie autorskim w przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli przez Użytkownika.
  7. Niniejsza klauzula obowiązuje od chwili dostępu Użytkownika do Treści E-booka i pozostaje w mocy również po zakończeniu korzystania z E-booka.
  8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej klauzuli, a wszelkie zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej E-booka.

  §17
  Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem Rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
  3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika. W przypadku zmian dotyczących Płatności, każdy, nowy regulamin, obowiązuje dopiero z upływem Okresu Rozliczeniowego, który jest realizowany w trakcie zmiany Regulaminu.
  4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
  5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana cen stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą upływu Okresu Rozliczeniowego, który jest realizowany w trakcie zmiany Regulaminu.
  6. Usługodawca świadczy Usługi polegające także na przechowywaniu danych dodawanych przez Użytkowników w jego profilu. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie.
  7. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
  8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
  9. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  10. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  11. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

  Zał.1 Polityka prywatności

  Zał.2 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  Pozostałe dokumenty

  Regulamin obowiązujący od 30.10.2019 r. do 29.02.2024 r.
  Regulamin obowiązujący od 01.02.2017 r. do 29.10.2019 r.
  Regulamin obowiązujący do 31.01.2017 r.
  Regulamin usługi program Gwarancja Pracy
  Regulamin usługi program Gwarancja Pracy (obowiązujący do edycji szkoleń 07-2020)
  Regulamin usługi Pakiet Pierwsza Praca w IT