Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu prezentacji dopasowanych dla Ciebie treści. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą Kodilla oraz zasady świadczenia Usług w tym usługi Bootcamp online za jego pośrednictwem.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 1. Definicje
  1. Cena - wartość brutto licencji na dostęp do odpłatnych usług świadczonych w Serwisie, wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
  2. Konto – utworzony po rejestracji indywidualny profil Użytkownika w ramach Serwisu.
  3. Mentor – osoba wskazana przez Usługodawcę, która w ramach wybranych Usług może stanowić wsparcie merytoryczne dla Użytkownika.
  4. Partner – podmiot inny aniżeli Usługodawca, którego usługi lub towary są prezentowane w ramach Serwisu lub którego towary lub usługi prezentowane są w wiadomościach kierowanych do Użytkowników.
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu, który jest dostępny pod adresem kodilla.com po kliknięciu pola „regulamin”.
  6. Serwis – serwis internetowy Kodilla dostępny pod adresem kodilla.com.
  7. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku np. treści dostępne w kursach udostępnianych w ramach Serwisu.
  8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
  9. Usługi – opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
  10. Usługodawca – Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-203), ul. Legnicka 59A/B21, numer NIP: 8992780056, numer REGON: 363252447, KRS 0000612529, email: contact@kodilla.com.
  11. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.).
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 t.j.).
  13. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 tj.).
  14. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu; osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Warunkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego korzystania z Serwisu są:
   1. Korzystanie z komputera stacjonarnego typu desktop lub laptop (bez wirusów), o rozdzielczości poziomej nie mniejszej niż 1200 pikseli, posiadający minimum 4GB RAM, procesor graficzny (GPU) – minimum 512 MB ze wsparciem OpenGL (optymalnie 1024 MB ze wsparciem OpenGL), procesor o nie mniejszych parametrach obliczeniowych niż proces Intel i3 (4 rdzenie) i pamięć operacyjna wolna w komputerze to najmniej w 30%.
   2. Korzystanie z systemu Microsoft Windows w wersji nie niższej niż 8.1 lub system Mac OSX w wersji co najmniej 10.8.
   3. Korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge, w wersji nie niższej, niż 3 najnowsze wersje danej przeglądarki prezentowane na stronie www.w3schools.com. Przegląrka Safari jest obsługiwana od wersji 9. W przeglądarkach nie mogą być zainstalowane rozszerenia, które mogą negatywnie wpływać na działanie Serwisu
   4. Włączona obsługa plików cookies i języka JavaScript;
   5. Posiadanie łącza internetowego o przepustowości co najmniej 2 MBit, gdzie dostępny transfer w momencie korzystania z Serwisu powinien być wolny w co najmniej 50%.
  2. Pełne korzystanie z Serwisu, formularzy kontaktowych lub Konta wymaga posiadania konta poczty elektronicznej. W szczególności konto poczty elektronicznej będzie wymagane dla dokonania aktywacji Konta. W przypadku rejestracji z wykorzystaniem portali społecznościowych wykorzystywane będzie konto poczty elektroniczne przypisane do profilu na danym portalu społecznościowym.
  3. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
  5. Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania takich jak korzystanie z programów antywirusowych.
  6. Płatności w ramach Serwisu mogą być dokonane z wykorzystaniem zintegrowanych z Serwisem systemów płatności elektronicznej:
   1. PayPal dla płatności kartą kredytową bądź debetową lub środkami z konta PayPal Użytkownika – adres internetowy: https://www.paypal.com (regulamin systemu płatności jest dostępny pod adresem: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/useragreement-full).
   2. PayLane Sp. z o.o. dla płatności kartą debetową lub kredytową oraz dla płatności przelewami elektronicznymi - obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278 - adres internetowy http://paylane.pl/ (regulamin systemu płatności jest dostępny pod adresem: http://paylane.pl/regulamin/)
  7. Płatności w ramach serwisu mogą odbywać się również poprzez ręczny przelew wykonany przez Użytkownika na wskazane konto bankowe Usłudowacy, w szczególności taki sposób płatności może dotyczyć usługi „Bootcamp online”.
  8. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT wówczas musi taką informację podać Usługodawcy i ten fakturę taką wystawi i doręczy w formie elektronicznej.
  9. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  10. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników Usługodawcy, Mentorów oraz innych osób trzecich. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać dobra osobiste lub majątkowe Usługodawcy lub osób trzecich, praw na dobrach niematerialnych Usługodawcy lub osób trzecich.
  11. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
   1. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną w ramach której działa Serwis;
   2. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
   3. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
   4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom.
  12. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu, Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę za pośrednictwem adresu email: contact@kodilla.com. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego konserwacji lub aktualizacji. O możliwym wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie.
  14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub Partnerów.
 3. Własność intelektualna
  1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Serwisu, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy lub Partnerom.
  2. Z chwilą dokonania pierwszego logowania na Konto lub po zalogowaniu i potwierdzeniu płatności (w przypadku usług odpłatnych) Użytkownik nabywa niewyłączną licencję na korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem w celach niekomercyjnych przez okres obowiązywania konkretnej Umowy.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania sublicencji i nie może przenosić licencji na osoby trzecie.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub Partnera (jeżeli do danego utworu to jemu przysługują majątkowe prawa autorskie) wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej. W szczególności Użytkownik nie może osobom nieuprawnionym przekazywać lub udostępniać materiałów dydaktycznych, do których dostęp uzyskał na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą.
  5. Licencja oraz związane z nią prawa do korzystania w danym zakresie z Serwisu wygasają z chwilą rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy na podstawie której udostępniono Użytkownikowi konkretne treści lub elementy Serwisu.
  6. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub Partnerom.
  7. Użytkownicy umieszczając w Serwisie swoje projekty, opisy projektów, komentarze, pytania, odpowiedzi, materiały graficzne, dźwiękowe, tekstowe, wideo, kody źródłowe udzielają nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Usługodawcę oraz innych użytkowników Serwisu przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze i terytorium na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
   2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
   3. rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   4. tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
  8. Licencja o której mowa w ust. 3.7. Regulaminu obejmuje prawo do udzielania sublicencji.
  9. Licencja o której mowa w ust. 3.7. Regulaminu uprawnia do korzystania z materiałów w celach związanych z realizowaniem funkcji Serwisu, w tym w szczególności w celach prezentowania utworów:
   1. w materiałach dotyczących osiągnięć Użytkowników,
   2. w materiałach dotyczących case studies,
   3. w materiałach dotyczących efektywność Usług,
   4. w materiałach opisujących Usługi.
 4. Rejestracja
  1. W celu korzystania z usługi polegającej na udostępnieniu kursów i projektów, usługi Bootcamp online oraz usługi prowadzenia Konta Użytkownik musi się zarejestrować w Serwisie. Rejestracja jest bezpłatna.
  2. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu elektronicznego formularza w wybranym języku znajdującego się na stronie kodilla.com/(pl/)sign-up.
  3. Rejestracja wymaga zaakceptowania Regulaminu a dodatkowo Użytkownik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych m.in. w celu przesyłania informacji handlowych. W przypadku korzystania z darmowej licencji może istnieć konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym zakresie, przy czym w takim przypadku pojawi się stosowny komunikat przy rejestracji.
  4. W przypadku logowania z wykorzystaniem profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Google+ Użytkownik musi wyrazić zgodę, aby Usługodawca uzyskał dostęp do profilu publicznego Użytkownika oraz jego adresu poczty elektronicznej.
  5. W przypadku rejestracji Konta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu email oraz hasła, które ma zabezpieczyć dostęp do Konta. W formularzu mogą wystąpić również inne pola, których wypełnienie ma charakter obligatoryjny i w takim wypadku stosowna informacja pojawi się w trakcie procesu rejestracji.
  6. W przypadku Użytkowników niedokonujących rejestracji z wykorzystaniem serwisów społecznościowych koniecznym będzie aktywowanie Konta poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
  7. Jeżeli Użytkownik zapomni hasła do Konta może je w każdym czasie zmienić klikając na stronie logowania w „Zapomniałeś hasła?”
  8. Użytkownik w każdej chwili po zalogowaniu do Konta może zmienić hasło wykorzystywane do logowania do Konta.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, innych Użytkowników lub którego działania prowadzą do naruszeń Regulaminu, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do zaniechania wyżej wskazanych działań. Zastrzeżenia co do zablokowania Konta Użytkownik może kierować drogą elektroniczną na adres email contact@kodilla.com lub przez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
  10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w sytuacji opisanej w pkt. 4.9. opłaty uiszczone przez Użytkownika przed usunięciem lub zablokowaniem Konta nie będą zwracane. Zastrzeżenia co do zatrzymania opłat Użytkownik może kierować drogą elektroniczną na adres email contact@kodilla.com.
  11. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta danymi, w tym adresami e-mail, należącymi do innych osób.
 5. Usługi
  1. Zawarcie umowy o świadczenie konkretnej Usługi nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika z wszystkich Usług. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystanie z poszczególnych Usług, według własnego uznania, przy czym w zgodzie z warunkami umowy o świadczenie konkretnej Usług. Serwis udostępnia następujące Usługi:
   1. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
   2. prowadzenie Konta,
   3. udostępnienie narzędzi do kontaktu z Usługodawcą,
   4. umożliwienie dostępu do kursów i projektów,
   5. przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej.
   6. kurs „Bootcamp online”
  2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. Dostęp do niektórych informacji będzie wymagał posiadania Konta lub posiadania Konta i dokonania zakupu stosownej licencji.
  3. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta stosując zasady przewidziane w ust. 5.6. Regulaminu.
  4. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać tylko jedno Konto. Założenie więcej niż jednego Konta wymaga zgody Usługodawcy. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia, po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do wyjaśnień i usunięcia dublujących się danych.
  5. Usługodawca nie wyraża zgody na zbywanie Konta.
  6. Użytkownik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta poprzez wysłanie wiadomości email na adres contact@kodilla.com z żądaniem usunięcia Konta.
  7. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu narzędzi do kontaktu z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z danego narzędzia i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika.
  8. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu kursów i projektów zawierana jest na czas oznaczony równy okresowi obowiązywania wybranej przez Użytkownika licencji.
  9. Cena licencji znajduje się na stronie: www.kodilla.com/pricing.
  10. W opisie kursu lub projektu będzie znajdowała się informacja dotycząca tego jakie treści merytoryczne będą mieścić się w danym kursie lub projekcie oraz czy wszystkie moduły będą dostępne od razu czy też dostęp do poszczególnych modułów będzie wiązał się ze zrealizowaniem wcześniejszych zadań lub z upływem określonego czasu.
  11. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu kursów i projektów dochodzi w momencie otrzymania wiadomości email od Usługodawcy o potwierdzeniu możliwości rozpoczęcia kursu lub projektu. W przypadku kursów lub projektów płatnych wiadomość taka wysyłana jest dopiero po dokonaniu płatności.
  12. Umowa o świadczenie usługi polegającej przesyłaniu Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu i rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zamówienia tej Usługi. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie tej Usługi wysyłając wiadomość email na adres contact@kodilla.com z żądaniem wypisania z bazy adresatów. Konto jest nieaktywne przez 30 dni a następnie po tym okresie usuwane z bazy. Użytkownik może również żądać zaniechania wysyłania jedynie informacji handlowych z równoczesnym podtrzymaniem zgody na przesyłanie innych informacji drogą elektroniczną.
  13. W ramach dostarczanych informacji drogą elektroniczną Użytkownikowi mogą być wysyłane m.in. informacje (w tym informacje handlowe) dotyczące działalności Usługodawcy lub Partnerów, informacje o postępach Użytkownika oraz możliwościach dalszego rozwoju.
  14. Umowa o świadczenie usługi polegającej na kursie „Bootcamp online” zawierana jest na czas oznaczony – czas trwania danego kursu. Szczegóły tej Usługi uregulowano w pkt. 6 Regulaminu.
  15. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług w celach niekomercyjnych.
  16. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad korzystania z danej Usługi, w szczególności zobowiązuje się w przypadku usług o których mowa w ust. 5.1 lit. d i f Regulaminu do realizowania zadań i ćwiczeń zleconych mu do wykonania, dokładnego zapoznawania się z treściami udostępnianymi w ramach powyższych usług, terminowego kontaktowania się z Usługodawcą lub wskazaną przez niego osobą lub Mentorem, nie nadużywania funkcji udostępnionych w ramach Serwisu.
 6. Usługa „Bootcamp online”
  1. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego kursu „Bootcamp online” będą zamieszczane na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności Usługodawca w opisie może zamieścić m.in. cenę oraz czas trwania kursu, czas przyjmowania zgłoszeń, dodatkowe warunki, które musi spełnić Użytkownik, aby skorzystać z kursu, zasady aktywowania kolejnych modułów kursu.
  2. Liczba miejsc w kursach „Bootcamp online” jest ograniczona i o ich dostępności decyduje kolejność zgłoszeń oraz fakt dokonania w terminie płatności za dostęp do tej Usługi.
  3. Użytkownik rejestruje się do korzystania z Usługi „Bootcamp online” poprzez formularz udostępniany w Serwisie na potrzeby danego kursu „Bootcamp online” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: contact@kodilla.com. Wyjątkowo rejestracja może być dokonywana również telefonicznie lub z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu z Usługodawcą w ramach Serwisu. W przypadku rejestracji za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub z wykorzystaniem narządzi do kontaktu z Usługodawcą w ramach Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do konkretnego wskazania którego kursu „Bootcamp online” dotyczy rejestracja.
  4. Przed zarejestrowaniem Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z opisem, o którym mowa w ust. 6.1. Regulaminu, a w razie pytań lub niejasności powinien wysłać zapytanie do Usługodawcy na email: contact@kodilla,com
  5. Po dokonaniu rejestracji o której mowa w ust. 6.3. Regulaminu Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość email z linkiem do dodatkowego formularza, który należy wypełnić. W ramach formularza Użytkownik może zostać poproszony o wykonanie testu predyspozycji oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące doświadczenia, dyspozycyjności oraz celów podjęcia kursu. W razie pytań lub niejasności Użytkownik powinien wysłać zapytanie do Usługodawcy na email: contact@kodilla.com. Po wypełnieniu formularza Użytkownik przesyła go do Usługodawcy.
  6. Po przeanalizowaniu formularza o którym mowa w ust. 6.5. Regulaminu Usługodawca prześle do Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość email, w której poinformuje o niezakwalifikowaniu się lub o wstępnym zakwalifikowaniu do danego kursu. Użytkownicy zakwalifikowani do danego kursu w wiadomości email uzyskają również informację w jakim terminie oraz w jaki sposób należy dokonać płatności za kurs. Niedokonanie płatności we wskazanym terminie będzie uznawane ze rezygnację z kursu, chyba że Użytkownik i Usługodawca ustalą inaczej.
  7. Do zawarcia Umowy o świadczenie usługi „Bootcamp online” dochodzi w momencie otrzymania wiadomości email od Usługodawcy o potwierdzeniu możliwości rozpoczęcia kursu, która to jest wysyłana po zaksięgowaniu płatności o której mowa w ust. 6.6. Regulaminu.
  8. Użytkownik po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi „Bootcamp online” otrzyma od Usługodawcy wiadomość email z instrukcją dotyczącą zasad korzystania z kursu oraz zasad współpracy z Mentorem. Użytkownik będzie uzyskiwać dostęp do poszczególnych modułów kursu po upływie okresu, który był wskazany w opisie danego kursu, przy czym w przypadku wcześniejszego rozwiązania zadań Usługodawca może przekazać Użytkownikowi dodatkowe zadania do realizowanego modułu. Dostęp do niektórych zadań może być uzależniony od prawidłowego ukończenia innego zadania wskazanego przez Mentora.
  9. W ramach Usługi „Bootcamp online” Użytkownik będzie mógł kontaktować się z Mentorem wskazanym przez Usługodawcę z wykorzystaniem komunikatorów internetowych na zasadach określonych dla konkretnego kursu „Bootcamp online”. Użytkownik oraz Mentor indywidualnie ustalają termin rozmowy z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. W przypadku niemożności wzięcia udziału we wcześniej ustalonej rozmowie z Mentorem Użytkownik będący konsumentem jest zobowiązany co najmniej 24 godziny przed rozmową, a Użytkownik nie będący konsumentem co najmniej 48 godzin przed rozmową, poinformować o tym Mentora, w przeciwnym wypadku Mentor będzie dostępny o ustalonej wcześniej godzinie i rozmowa zostanie potraktowana jako odbyta. Rozmowa z Mentorem może być skutecznie odwołana i przeniesiona na inny termin przez Użytkownika tylko z ważnych powodów.
  10. W przypadku spóźnienia Użytkownika na rozmowę o której mowa w ust. 6.9. Regulaminu wcześniej ustalony czas rozmowy nie ulegnie wydłużeniu o czas spóźnienia.
  11. Po skończonym kursie „Bootcamp online”, Użytkownik uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu w formacie PDF.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zamieszczony jest przez Usługodawcę na końcu Regulaminu i może zostać wykorzystany przez konsumenta.
  2. Prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie Treści Cyfrowych w Serwisie nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  3. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Usługodawca udostępni Usługę Użytkownikowi dopiero po upływie tego terminu, tj. po upływie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy.
  4. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  5. W razie skutecznego odstąpienia Umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy jest zobowiązany zwrócić Użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności jeżeli takowe miały miejsce.
  7. Usługodawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 8. Rozwiązanie umowy
  1. Rozwiązanie Umowy następuje za porozumieniem stron – w każdej chwili, bez podania przyczyn,
  2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
   1. zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się w Serwisie,
   2. wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z prawem,
   3. naruszania istotnych postanowień Regulaminu.
  3. Przed skorzystaniem z uprawnienia o którym mowa w ust. 8.2. Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika będącego konsumentem do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań wyznaczając mu termin nie krótszy niż 7 dni po upływie, którego może skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ust. 8.2. Regulaminu. Zastrzeżenia co do wypowiedzenia w trybie art. 8.2. Użytkownik może kierować na adres: contact@kodilla.com
  4. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca, z wyjątkiem Usługi o których mowa w ust. 5.1 lit. d i f Regulaminu, dla których konieczne jest podanie ważnej przyczyny wypowiedzenia, chyba że Użytkownik i Usługodawca ustalili inaczej.
  5. W ciągu 30 dni od upływu terminu wypowiedzenia Usługi prowadzenia Konta Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o przywrócenie jego Konta z danymi, które były wcześniej zapisane. Po upływie tego okresu odzyskanie m.in. osiągnięć i projektów Użytkownika może być niemożliwe.
  6. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez Usługodawcę nie spełnia swoich zobowiązań wobec Usługodawcy Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem czternastodniowegodniowego terminu wypowiedzenia. Zastrzeżenia co do wypowiedzenie w trybie art. 8.6. Użytkownik może kierować na adres: contact@kodilla.com
  7. W przypadku rozwiązania umowy w trybie ust. 8.2, 8.4 i 8.6 Użytkownikowi nie będącemu konsumentem nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
  8. W przypadku rozwiązania umowy w trybie ust. 8.4 i 8.6 Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje proporcjonalny zwrot wniesionych opłat.
  9. W przypadku rozwiązania umowy w trybie ust. 8.2 Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
 9. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Usług Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres contact@kodilla.com lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. przedmiot reklamacji,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  5. Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług, w szczególności co do jakości udostępnianych materiałów czy co do kompetencji osób świadczących Usługi, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.
 10. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą,
   2. następstwa wykorzystania Konta przez osoby trzecie, w przypadku gdy uzyskały one dostęp do Konta w następstwie działań lub zaniechań Użytkownika,
   3. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Serwis oraz treści i elementy w nim udostępniane stanowią jedynie wsparcie dla rozwoju umiejętności Użytkownika. Usługodawca nie gwarantuje, że Użytkownik osiągnie konkretne rezultaty, zdobędzie konkretne umiejętności lub otrzyma propozycję współpracy z Partnerami.
  3. Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis.
  4. Odpowiedzialność względem Użytkowników nie będących konsumentami ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika. Przy czym w przypadku zauważenia przez Użytkownika w Serwisie treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę, a ten niezwłocznie podejmie kroki mające na celu ustalenie czy faktycznie treści naruszają Regulamin.
 11. Dane osobowe
  1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-203), ul. Legnicka 59A/B21, numer NIP: 8992780056, numer REGON: 363252447, KRS 0000612529, email: contact@kodilla.com.
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody w trakcie rejestracji do Serwisu dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celach marketingowych Usługodawcy oraz w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  5. W związku z zawarciem Umowy Usługodawca będzie przetwarzać dane, które Użytkownik przekazał Usługodawcy np. w formularzu rejestracyjnym, w szczególności przetwarzane będą następujące dane osobowe Użytkownika:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. adres zamieszkania lub zameldowania.
  6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu m.in. przekazania ich przyszłym pracodawcom, w tym do firm zajmujących się rekrutacją pracowników.
  7. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego uprawnienia Użytkownik powinien wysłać żądanie na adres contact@kodilla.com lub może skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 11 sierpnia 2016 r.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie kodilla.com i powiadomienia Użytkowników.
  3. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Serwisu stosownej informacji np. zaraz po zalogowaniu do Konta.
  4. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po zawarciu Umowy i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
  5. W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu Użytkownicy zostaną o tym poinformowani w sposób opisany w ust. 12.3 Regulaminu na 30 dni przed zamknięciem Serwisu.
  6. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
  7. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników będących konsumentami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Użytkownik ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
   1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
   2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
   3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  8. W przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Usługodawcy.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy