Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu prezentacji dopasowanych dla Ciebie treści. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej

Regulamin usługi Pierwsza Praca w IT

§1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako “Regulamin”) jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi Pakiet HR (dalej jako “Usługa”) przez Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-149), ul. Racławiska 13, POLSKA, NIP: 8992780056, REGON: 363252447, KRS 0000612529, e-mail: contact@kodilla.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 100 000 zł, wpłaconym w całości (dalej jako “Usługodawca”) na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 04 lipca 2018 r.
 4. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć tak jak zostały opisane wprost w Regulaminie albo odpowiednio jak zostały opisane w regulaminie usług z dnia 1 lutego 2017r. W przypadku używania takich samych pojęć pierwszeństwo w interpretacji mają postanowienia Regulaminu.

§2.
Zakres i warunki świadczenia Usługi

 1. Usługa świadczona jest odpłatnie dla Użytkowników, którzy którzy zaakceptowali Regulamin I zapisali się na:
  1. 6-miesięczny kurs: Web Developer lub JAVA,
  2. 9-miesięczny kurs: Web Developer + lub JAVA +.
 2. Usługa świadczona jest dla Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca zastrzega, że może ograniczyć zakres świadczenia Usługi w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik nie wykonał działań w odpowiedzi na otrzymywane od Usługodawcy i Mentora komunikaty (czat, e-mail, telefon) w trakcie kursu maksymalnie do 3 dni roboczych,
  2. Użytkownik nie wykonał co najmniej 90% programowych zadań (zaakceptowanych przez Mentora) do czasu zakończenia kursu (data może być przesunięta o przysługujące i jednocześnie zrealizowane urlopy),
  3. Użytkownik nie przystąpił do obowiązkowego egzaminu sprawdzającego wiedzę, lub nie spełnił kryterium zdawalności egzaminu sprawdzającego wiedzę Użytkownika (kryteria zdawalności zostaną podane w momencie zaproszenia na egzamin).
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu.
 5. Rozpoczęcie Usługi rozpocznie się od zakończenia kursu przez Użytkownika i trwa przez okres 3 miesięcy, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w §3.6-8 Regulaminu, warunkujące wcześniejsze rozwiązanie Umowy i zaprzestanie świadczenia Usługi.
 6. Na prośbę Użytkownika rozpoczęcie Usługi może zostać opóźnione o okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Opóźnienie rozpoczęcia Usługi nie skraca czasu jej trwania, wymienionego w ust. 5.
 7. W przypadku urlopu współpracującego z Użytkownikiem Konsultanta ds. Zatrudnienia, o ile urlop przekracza okres trzech kolejnych dni roboczych, Użytkownik może wybrać:
  1. wydłużenie Umowy o okres równy okresowi urlopu Konsultanta ds. Zatrudnienia, lub
  2. tymczasowe wsparcie innego Konsultanta ds. Zatrudnienia.
 8. Jeżeli w trakcie trwania Umowy nie zostanie spełniona deklaracja wymieniona w §3.5 Regulaminu to Umowa ulega wydłużeniu o okres 12 miesięcy w zakresie realizacji zobowiązań, o których mowa w §3.4 i §3.5 Regulaminu chyba, że zobowiązania te zostaną zrealizowane w terminie wcześniejszym (Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu). Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 9. Korzystanie z Usługi nie wymaga spełnienia innych wymagań technicznych niż określone w regulaminie usług z dnia 1 lutego 2017r.

§3.
Prawa i obowiązki

 1. Użytkownik zobowiązuje się przez cały okres trwania Usługi do współpracy z Konsultantem ds. Zatrudnienia obejmującej:
  1. bieżącą komunikację (maksymalnie odpowiedzi do 3 dni roboczych),
  2. responsywność i wykonywanie wskazanych działań, w tym w szczególności aktywne uczestniczenie w konsultacjach,tworzeniu CV czy udziale w rozmowie kwalifikacyjnej itp.,
  3. wysłanie CV w ciągu 48 godzin w dni robocze od otrzymania zapytania.
 2. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach związanych z rekrutacją o ile wystąpią i wnosić reklamacje w czasie trwania Umowy. Użytkownik jest świadomy, że konieczne jest jego zaangażowanie w granicach niezbędnych do prawidłowego wykonywania zobowiązań przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zobowiązuje się w trakcie trwania Usługi do:
  1. przeanalizowania przez Konsultanta ds. Zatrudnienia wypełnionej i wysłanej przez Użytkownika ankiety dotyczącej ścieżki kariery, którą udostępnia Usługodawca, oraz odesłania odpowiedzi do Użytkownika zawierającej informacje dotyczące rynku pracy,
  2. przesłania do Użytkownika trzech zadań do samodzielnego wykonania, pozwalających przygotować się do rekrutacji i/lub urozmaicić portfolio. Użytkownik otrzyma od Mentora uwagi dotyczące realizacji tych zadań oraz może konsultować się z Mentorem podczas indywidualnych rozmów będących częścią kursu,
  3. odpowiadania na pytania związane z rekrutacją (CV, prośba o ocenę ofert pracy, motywacja itp.) przez Konsultanta ds. Zatrudnienia. Odpowiedzi wysyłane są do Użytkownika przez czat (jeżeli konsultacja może się odbyć w czasie rzeczywistym) lub e-mail, najszybciej jak to możliwe. Usługodawca zastrzega, że konsultant może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeżeli odpowiedział już wcześniej na zadane pytanie Użytkownika,
  4. wsparcia Użytkownika w stworzeniu CV Użytkownika oraz profilu Użytkownika w portalu LinkedIn, zgodnie z praktykami obowiązującymi aktualnie na rynku pracy,
  5. wysyłania do Użytkownika informacji o ofertach pracy dostępnych w jednym (wybranym uprzednio przez Użytkownika) mieście spośród miast przedstawionych Użytkownikowi. Na późniejszym etapie można dokonać zmiany wyboru miasta za zgodą Usługodawcy.
  6. przeprowadzenia przez Konsultanta ds. Zatrudnienia jednej (zdalnej) rozmowy kwalifikacyjnej i przesłania uwag/opinii po jej zakończeniu do Użytkownika z zastrzeżeniem, że jeżeli Użytkownik umówi się na rozmowę i nie będzie w niej uczestniczył pomimo wcześniejszego zaakceptowania daty i godziny, Usługodawca nie ma obowiązku wyznaczyć dodatkowego terminu,
  7. informowania o potencjalnych zagrożeniach wynikających z zestawienia działań we współpracy z Konsultantem ds. Zatrudnienia przez Użytkownika w porównaniu do innych,
  8. wskazania, jakie materiały z kursu powinien powtórzyć Użytkownik, jeżeli Konsultant ds. Zatrudnienia dostrzeże potrzebę ponownego przerobienia materiału.
 5. W przypadku zajścia przesłanek, o których mowa w §2.3 Regulaminu, Usługodawca ograniczy zakres świadczenia do:
  1. odpowiadania na pytania związane z rekrutacją (CV, prośba o ocenę ofert pracy, motywacja itp.) przez Konsultanta ds. Zatrudnienia. Odpowiedzi wysyłane są do Użytkownika przez czat (jeżeli konsultacja może się odbyć w czasie rzeczywistym) lub e-mail, najszybciej jak to możliwe. Usługodawca zastrzega, że konsultant może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeżeli odpowiedział już wcześniej na zadane pytanie Użytkownika,
  2. wsparcia Użytkownika, na jego wyraźną prośbę, w stworzeniu CV Użytkownika oraz profilu Użytkownika w portalu LinkedIn, zgodnie z praktykami obowiązującymi aktualnie na rynku pracy.
 6. Usługodawca deklaruje, iż Użytkownik rzetelnie wypełniający swoje zobowiązania określone w Regulaminie otrzyma co najmniej 3 zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne (część z nich może być przeprowadzona zdalnie) od firm prowadzących rekrutacje lub Potencjalnych Pracodawców (w tym partnerów Usługodawcy).
 7. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie. W takim przypadku powinien zgłosić chęć zaprzestania świadczenia Usługi do Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega, że ma prawo zaprzestać realizację Usługi jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza zobowiązań określonych w §3.1-2 Regulaminu. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym na świadczenie Usługi przed zakończeniem okresu, o którym mowa w §2.5 Regulaminu z winy Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu pomimo dwukrotnego wezwania do jego przestrzegania (w takim przypadku uznaje się, że Użytkownik nie chce by Usługa była świadczona na jego rzecz).
 9. Umowa zostaje rozwiązana automatycznie (bez potrzeby składania dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie) jeżeli Użytkownik podpisze umowę o pracę/zlecenie/świadczenie usług. W takim przypadku Usługodawca powinien zostać poinformowany przez Użytkownika lub może otrzymać taką informację od rekrutera, który skierował zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Usługodawcy.

§4.
Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań określonych w Regulaminie i wymaganych przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. odmowę świadczenia Usługi w przypadku jeśli Użytkownik nie spełnia wymagań określonych w §2.1-3 Regulaminu,
  2. zaprzestanie świadczenia Usługi lub rozwiązanie Umowy jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w §3.7 Regulaminu,
  3. koszty dojazdu, zakwaterowania, połączeń telefonicznych, korzystania z usług dostępu do sieci Internet itp. jakie poniósł Użytkownik w związku z udziałem w rekrutacji,
  4. awarie/błędy w działaniu urządzeń, oprogramowania lub Internetu, z którego korzystać Użytkownik,
  5. brak ofert pracy lub ich treść w przypadku otrzymania,
  6. następstwa, szkody lub utracone korzyści jakie powstały w związku z udziałem w rekrutacji lub przyjęciem oferty pracy,
  7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań Użytkownika,
  8. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
  9. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
  10. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
  11. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 4. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz nakaże usunięcie danych. Usługodawca w tym celu kieruje się przepisami prawa i procedurą blokowania zgłoszonego naruszenia (ang. notice and take down), która go obowiązuje przepisami prawa.

§5.
Reklamacje

 1. Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną do pomocy technicznej. W zgłoszeniu należy wskazać:
  1. Login
  2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia),
  3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Wniesienie reklamacji nie wpływa świadczenie Usługi.
 5. Reklamacje mogą być wnoszone w okresie trwania Umowy.

§6.
Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca stosuje się do postanowień zawartych odpowiednio w §14 regulaminie usług z dnia 1 lutego 2017r.

§7.
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem zapisu na kurs oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
 2. Regulamin oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika obowiązuje przez czas trwania Umowy chyba, że Użytkownik zgodzi się na dokonanie zmian proponowanych przez Usługodawcę. Zmiany te nie mogą powodować pogorszenia praw i obowiązków Użytkownika.
 4. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usługi nie naruszająca Regulaminu, a stanowiąca jedynie poprawienie omyłek pisarskich lub doprecyzowanie (nie zmienia się sens i znaczenie) nie stanowi zmiany warunków Umowy.
 5. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 7. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
Umów się na rozmowę z doradcą Kodilli